Därför är en snygg och städad arbetsplats viktigt

Trivs du på din arbetsplats? Om du inte trivs bör du tänka på vad det är som du inte trivs med. Det är många människor före dig som också antingen har trivts, eller inte trivts på sin arbetsplats. Av de anledningarna har vi ett Arbetsmiljöverk som har bestämmelser, angivna av våra politiker, som reglerar hur arrbetsmiljön bör vara för att få vara en arbetsplats för människor. Hur maskiner och datorer har det, är det knappt någon som bryr sig om, men en arbetsplats för människor måste uppfylla vissa krav. Här tar vi upp olika aspekter som måste vara optimala för att människor ska kunna trivas på sina arbetsplatser.

Inte sprida sjukdomar

Ens arbetsplats måste vara ett utrymme som förhindrar att människor smittar varandra. Det måste vara rent, för att inte sjukdomarna ska spridas i det gemensamma utrymme som man brukar ha på en arbetsplats. Det kan innebära att man inte ska behöva sitta för nära varandra, eller vistas för lång tid bland dem som är sjuka, till exempel på sjukhus. Ska de vårda sjuka ska de alltid kunna skydda sig själva.

"Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet". (Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna).

Ojämna golv

Man ska inte behöva arbeta på en plats som riskerar någons hälsa. Golv ska vara säkra att röra sig över, liksom resten av arbetsplatsen ska vara beskaffad så att ingens säkerhet ska riskeras.

"Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och om något allvarligt tillbud inträffar i arbetet, ska arbetsgivaren utreda orsakerna så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i fortsättningen". (Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna).

Skydd för trappor och räcken

Alla trappor ska ha skydd och räcken så att personal inte ska behöva riskera att ramla i trappor eller avsatser.

Dålig utrymning

Skulle det hända något olyckstillbud, ska personalen snabbt kunna utrymmas. Det behövs möjlighet för ambulans att kunna ta sig till arbetsplatsen. Skulle det börja brinna måste man ha utrymningsvägar. Det bör finnas en utrymningsplan på varje arbetsplats.

Höga ljudnivåer

På samma sätt som med belysningen måste det finnas skydd mot för höga ljudnivåer. Många som arbetar i skola och förskola, drabbas tyvärr av dålig hörsel, för att skolorna och förskolorna inte har tillräckliga bullerskydd.

Alla arbetsplatser ska hållas rena och snygga. Ingen ska behöva andas in damm och smutspartiklar, eller riskera att smitta varandra. Det måste bli städat med regelbundenhet och så att personalen har möjlighet att hålla sig ren. Det måste visare finnas tillgång till toaletter och att kunna äta och dricka på sin arbetsplats.

Arbetar man på kontor, är det lika viktigt på kontoret att arbetsplatsen hålls ren och städad. Behöver man anltia ett företag för kontorsstädning, exempelvis i Göteborg kan man läsa vidare här.

6 Nov 2018