Frågor och svar om att jobba som jurist

Många har drömmar om att jobba som jurist, kanske som offentlig försvarare eller som åklagare. Den som har en juristexamen har många olika nischer och områden att välja mellan. Faktum är att knappt 40 procent av yrkesverksamma jurister idag arbetar inom vad som traditionellt anses vara juridiskt arbete, det vill säga som åklagare, domare, advokat (privat eller offentlig försvarare) eller som jurist inom företag, förvaltning eller organisation.

Vilka yrkestitlar finns det?

Det finns många yrkestitlar en jurist kan ha. Några av de vanligaste är:

  • En advokat förknippas ofta med att jobba som privat eller offentlig försvarare under rättegångar, men en stor del av arbetsuppgifterna sker utanför rättssalen. Till exempel är det vanligt att man upprättar testamenten och hjälper företag med att skriva avtal.
  • En domare dömer i en domstol. En domare kan arbeta i en allmän domstol (ofta mål om tvister eller brott) eller i en förvaltningsdomstol (handlar ofta om skatter eller sociala frågor).
  • Åklagare. Åklagare leder oftast förundersökningar och utreder brott tillsammans med polisen. Det är en åklagare som besluter om åtal ska väckas och är även den som driver fallet i domstol.
  • Den som är kronofogde utreder skuldsattas ekonomiska situation och fattar beslut om åtgärder som ska leda till att skulderna betalas.

Hur lång är utbildningen?

Juristprogrammet, som leder till en yrkesexamen, tar fyra och ett halvt år av studier på heltid och innefattar 270 högskolepoäng. Därutöver finns flertalet utbildningsprogram med juridisk inriktning som lägger en grund för ett arbete inom juridiken. Vanliga huvudämnen att välja här är rättsvetenskap och affärsjuridik. Den som vill forska inom ämnet kan ta en licentiatexamen eller doktorsexamen, som innebär två respektive fyra år av heltidsstudier.

På de flesta högskolor och terminer finns ofta goda möjligheter till utbyte med andra länder vid studier på grundnivå. Därtill finns flertalet ickevinstdrivande organisationer som arbetar för att samordna praktik under studietiden.

Går det att jobba utomlands med svensk juristexamen?

Många drömmer om att jobba som advokat utomlands, inte minst i USA. Eftersom utbildningen primärt är fokuserad mot svensk rätt och det rättssystem vi har i Sverige är dessa möjligheter något begränsade.

Dock finns det en hel del möjligheter för den som vill arbeta inom EU eller inom internationella organisationer. Till exempel antar Utrikesdepartementet varje omgång jurister till Diplomatprogrammet, som då kan få arbeta i utrikesrepresentationen. Europarådet, FN och olika institutioner som tillhör EU är vanliga arbetsplatser för utomlandsarbetande svenska jurister. Då handlar det kanske inte främst som arbeten som privat eller offentlig försvarare, utan andra juridiska uppgifter.

21 Sep 2017