Redovisning Södertälje följer strikta lagar

Redovisning Södertälje skiljer sig inte från någon annan form av redovisning i en annan del av landet. Principerna och lagarna är detsamma.

Redovisningen handlar om att visa all form av finansiell information om en verksamhet i en rapportform. Den följer strikta principer och lagar. Bokföringslagen reglerar räkenskapsår, kretsen av bokföringsskyldiga och förklarar vem som måste utföra bokföring (detta är i princip alla företag i Sverige). Årsredovisningslagarna är tre till antalet och ligger till grund för själva redovisningen. Av dessa framgår vilka verksamheter ska tillämpa respektive lag samt ger tydlig information om vad en årsredovisning ska innehålla för poster för att den ska vara giltig. Sedan Sverige gick med i EU finns det även EU-rätt om redovisning. Inom EU – förordningarna finns det vissa delar som tillämpas direkt i Sverige och förs samman med den nationella lagstiftningen. Redovisning Södertälje skiljer sig inte på något sätt från någon annan redovisning i övriga delar av landet. Samma principer gäller, nämligen redovisningen ska grundas på ett rättvist underlag i enlighet med gällande normer, lagar och principer.

Redovisning Södertälje handlar om rätt utförd rapportering

Redovisningens syfte är att informera myndigheter, ägare och andra intressenter om hur det går för ett företag. Detta gör i siffror utformade rapport. All rapportering ska ske i god redovisningssed. Detta betyder att all information ska vara sann samt följa reglerna om redovisning som finns i bokföringslagen och i lagarna om årsredovisning. Rapporterna har olika former och visar olika saker. Till exempel står årsredovisningen för en sammanställd rapport för det gångna året. Årets siffror visas bredvid alla uppgifter som gäller för det gångna året vilket betyder att alla intressenter faktiskt kan jämföra förändringen som skett. Bokslut, balansräkning och resultaträkning är flera rapporter som ingår i begreppet redovisning.

Redovisning delas på två delar

Redovisning delas på två huvuddelar - intern och extern sådan. Det är viktigt att skilja på dessa två då de riktas till olika intressenter och har olika syften. Svensk extern redovisning regleras av lagar då den framställs för att visas inför externa partners. Exempel på dessa är myndigheter och investerare. Den interna redovisningen som namnet självt antyder framställs endast för intern användning. Den visas oftast företagsledningen och högt uppsatta personer. Den rapporteringen behöver inte följa några lagramar. Oavsett om det handlar om en intern eller extern redovisning gäller det en och samma regel. Anlita alltid en professionalist som är kunnig inom bokföring och redovisning för att framställa all form av rapportering.

29 Mar 2020