Vad är bokföringsnämnden?

Om du någon gång har en fråga kring hur man ska hantera redovisningen i din verksamhet kan du fråga en redovisningskonsult. Men vad är bokföringsnämnden?

Expertorgan

Ibland är frågor kring redovisning enkla att hantera och ibland kan det vara oerhört komplext. Företag som både äger fastigheter och immateriella rättigheter som exempelvis patent kan stöta på en hel del frågetecken kring hur de ska redovisa sina verksamheter och tillgångar. När man är osäker kan man vända sig till bokföringsnämnden för att få expertutlåtanden.

Miniräknare, penna och papper med diagram

BFNAR

Bokföringsnämnden ger ut ett antal texter som går under namnet BFNAR, bokföringsnämndens allmänna råd. Exempelvis beslutade nämnden att man skulle ändra vissa saker kring bokföring av konkurser. Beslutet togs den 6:e december 2019 och går under benämningen BFNAR 2019:3. Innan man frågar nämnden om råd bör man först läsa in sig på de allmänna råd som givits ut på området.

God redovisningssed

Ytterligare ett viktigt uppdrag för bokföringsnämnden är att utveckla och upprätthålla god redovisningssed i landet. God redovisningssed är olika arbetssätt och praxis för hur man hanterar olika saker när man bokför och redovisar verksamheter.

Försiktighetsprincipen

Ett exempel på klassisk god redovisningssed är försiktighetsprincipen som innebär att man alltid bör undvika att övervärdera tillgångar. Om en tillgång av något slag, exempelvis en finansiell tillgång som en aktiepost, kan ha minskat i värde bör tillgången hellre skrivas ned en aning än riskera att övervärderas i balansräkningen.

Yttranden

Ett område man inte ser så ofta om man inte arbetar med redovisning och därmed stöter på bokföringsnämnden på nära håll är dess arbete med yttranden. Det kan exempelvis komma nya regelverk och normer för redovisning från EU och då ska någon instans i Sverige yttra sig om dessa.

K2/K3

För ett par år sedan skulle alla företag i Sverige välja om de skulle följa redovisningsprinciperna för regelverket K2 eller K3. Innan det infördes hade bokföringsnämnden skrivit ett yttrade om hur det här skulle påverka redovisning och näringslivet i Sverige i stort.

Fastighetsbolag

Som exempel hade K3-regelverket stor inverkan på hur omfattande vi behövde redovisa avskrivningar i fastighetsbolag. Något man behövde fundera på om det var rimligt att ställa så höga krav på förändringar hos fastighetsbolagen. Det slutade med att man valde att införa K2 och K3 regelverken i Sverige och att företagen fick anpassa sig till den nya situationen. Som med alla ändringar fanns olika åsikter men många ansåg att ändringen var positiv.

Läs fler tips om bokföring i aktiebolag.

11 Mar 2020